Regulamin serwisu

Regulamin współpracy
Catering dietetyczny Pan Ogórek

 

1. Definicje

1.1. Pan Ogórek/Sprzedający – Neo Food Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000921136, NIP: 5272970620, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych opłacony w całości.
1.2. Adres – dokładny adres dostawy podany przez Klienta podczas składania Zamówienia, pod który Sprzedający będzie dostarczał Posiłki stanowiące przedmiot Zamówienia, obejmujący: miejscowość, kod pocztowy, dzielnicę, ulicę, nr domu/mieszkania, kod do domofonu lub informację o sposobie i miejscu pozostawiania Posiłków.
1.3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, korzystająca z oferty Sprzedającego lub zamierzająca z niej korzystać.
1.4. Dane Klienta – dane podane przez Klienta podczas składania Zamówienia i niezbędne do jego realizacji, obejmujące: imię i nazwisko, Adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.
1.5. Zamówienie – zamówienie obejmujące szczegóły nabycia przez Klienta Posiłków, złożone przez Klienta w Panelu Klienta, które jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu. Przedmiot Zamówienia szczegółowo określono w § 7 Regulaminu.
1.6. Aktywacja – pierwszy dzień dostarczenia Posiłków objętych Zamówieniem.
1.7. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego, dostępny pod adresem elektronicznym: www.panogorek.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.
1.8. Posiłki lub Diety – stanowiące ofertę Sprzedającego posiłki lub zestawy posiłków składające się na całościowe diety przeznaczone dla Klientów. Informacja o aktualnie oferowanych Posiłkach znajduje się w Panelu Klienta oraz Serwisie pod adresem: https://panogorek/diety.html
1.9. Dzień roboczy – obejmuje jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 r., Nr, 4, poz. 28 ze zm.) oraz okresów przerw w funkcjonowaniu zakładu Sprzedającego wywołanych np. okresem świąt bożego narodzenia lub wielkanocnych. O każdym okresie przerw wywołanych wspomnianymi okresami świątecznymi lub innymi okolicznościami, Sprzedający poinformują Klientów w formie wiadomości e-mail co najmniej na 4 dni przed tym okresem. W przypadku braku wiadomości dostawy będą odbywać się bez zmian.
1.10. Panel Klienta – wyodrębniona część Serwisu dostępna dla Klientów, którzy poprawnie założą Konto potwierdzone przez Sprzedającego zawierająca szereg funkcjonalności związanych ze składaniem, modyfikacją i realizacją Zamówień.
1.11. Konto – indywidualnie przydzielony Klientowi dostęp do części zasobów Serwisu tj. Panelu Klienta, umożliwiający dokonanie Zamówienia, jego modyfikację, a także kontakt ze Sprzedającym.
1.12. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin dostępny w Serwisie pod adresem: www.panogorek.pl.
1.13. Teren Dostawy – oznacza obszar, na którym Sprzedający realizuje dostawy Posiłków. Szczegółowa mapa Terenu Dostawy dostępna jest pod adresem: https://panogorek.pl
1.14. Umowa – umowa zawierana na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej pomiędzy Klientem, a Sprzedającym, przedmiotem, której jest sprzedaż Posiłków.

 

2. Postanowienia wstępne

2.1. Regulamin określa zasady rejestracji w Serwisie, dokonywania Zamówień oraz współpracy ze Sprzedającym przy realizacji zamówień.
2.2. Klient korzystający z oferty Sprzedającego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a składając Zamówienie dokonuje akceptacji jego treści.
2.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu z poziomu swojego Konta w Serwisie, pobierając go z zasobów Serwisu pod adresem: https://panogorek.pl/regulamin-serwisu/ albo kierując wiadomość e-mail do Biura Obsługi Klienta Sprzedającego na adres e-mail: kontakt@panogorek.pl.
2.4. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedającego określone zostały w zakładce obowiązek informacyjny RODO, Serwisu www.panogorek.pl dostępnej pod adresem: https://panogorek.pl/obowiazek-informacyjny-rodo/.

 

 

3. Założenie Konta w Panelu Klienta

3.1. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza udostępnionego w zakładce „Logowanie/Rejestracja” w Serwisie.

3.2. Rejestrując Konto Klient zobowiązany jest do podania:


3.2.1. imienia i nazwiska albo nazwy (w wypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną),
3.2.2. Adresu,
3.2.3. adresu e-mail,
3.2.4. numeru telefonu,
3.2.5. siedziby, NIP oraz formy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli Konto służyć będzie realizacji zamówień związanych z prowadzoną działalnością.


3.3. Rejestracji Klienta będącego osobą fizyczną może dokonywać wyłącznie dana osoba fizyczna lub jej pełnomocnik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie umocowanie do działania.
3.4. Rejestracji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną, mogą dokonywać jej organy działające w granicach kompetencji wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz treści dokumentów założycielskich.

 

4. Korzystanie z Panelu Klienta

4.1. Klient może posiadać tylko jedno Konto. W szczególnie uzasadnionych przypadkach administrator Serwisu może wyrazić zgodę na założenie większej liczby Kont.
4.2. Dane wprowadzone do Panelu Klienta są także danymi wykorzystywanymi w związku z realizacją Umowy. Jakakolwiek zmiana danych Klienta wymaga uprzedniego poinformowania Sprzedającego poprzez wprowadzenie nowych danych do Panelu Klienta.
4.3. Niedozwolone jest udostępnianie danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta Klienta. W sytuacji naruszenia zakazu wymienionego w zdaniu poprzednim Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje z tym związane.
4.4. Sprzedający zastrzega możliwość dokonywania weryfikacji nowozałożonych Kont Klienta trwającej nie dłużej niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin. W razie przekazania danych nieprawdziwych, nieprecyzyjnych, niemożliwych do zweryfikowania lub w inny sposób stwarzających wątpliwości co do tożsamości Klienta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta.
4.5. W przypadku stwierdzenia łamania przez Klienta zasad Regulaminu Sprzedającemu przysługuje uprawnienie do zawieszenia Klientowi dostępu do Konta oraz wezwanie Klienta do zaniechania naruszeń. Brak reakcji ze strony Klienta, a zwłaszcza dalsze naruszenie Regulaminu skutkować będzie całkowitym zablokowaniem dostępu do Konta i usunięciem go. Zawieszenie dostępu do Konta może wiązać się ze wstrzymaniem realizacji Umowy przez Sprzedającego.
4.6. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia przypisanego mu Konta. Dyspozycję usunięcia Konta należy kierować na adres e-mail Sprzedającego zamieszczony w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Konto Klienta może zostać usunięte wyłącznie, gdy wszystkie zamówienia oraz reklamacje Klienta posiadają status "Zakończone".

 

5. Zamówienia poprzez Panel Klienta

5.1. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia w jednych z dwóch trybów:

 

5.1.1. posiadając prawidłowo utworzone Konto w Panelu Klienta, poprzez to Konto dokonuje zamówienia Diet, precyzując warunki realizacji Zamówienia, w szczególności potwierdzając Adres;
5.1.2. poprzez funkcjonalność Serwisu – „Zamów jako Gość” – wypełniając formularz udostępniony w Serwisie i przekazując m. in. dane dotyczące rodzaju wybranego Posiłku, Adres itp.

 

5.2. Klient jest odpowiedzialny za poprawność i prawidłowość przekazanych danych.
5.3. W sytuacji błędnego wprowadzenia danych, o których mowa w pkt 5.2 Regulaminu Klient powinien zgłosić taką okoliczność niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości, o której mowa w pkt 5.7 Regulaminu, w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: kontakt@panogorek.pl. Tak wprowadzone modyfikacje, uzupełnienia lub poprawki obowiązywać będą począwszy od kolejnego pełnego tygodnia z zastrzeżeniem konieczności skierowania wiadomości nie później niż do piątku do godziny 18:00. W razie zgłoszenia zmiany z naruszeniem zapisów zdań poprzednich, wiadomość traktowana jest jako doręczona kolejnego Dnia roboczego. Sprzedający nie odpowiada za skutki rozpoczęcia realizacji zamówienia przed zasygnalizowaniem błędu zgodnie z procedurą przedstawioną w zdaniu poprzednim. Sprzedający zastrzega możliwość obciążenia Klienta dodatkową opłatą w sytuacji zgłoszenia omyłki, o której mowa w zdaniach poprzednich, po chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
5.4. Prawidłowo złożone Zamówienia będą realizowane w terminie 72 (słownie: siedemdziesięciu dwóch) godzin z uwzględnieniem godzin pracy Biura Obsługi Klienta, od momentu zaksięgowania pełnej płatności przez Sprzedającego.
5.5. Płatność za Zamówienia odbywać się może wyłącznie poprzez funkcjonalności zapewnione w Panelu Klienta lub w Serwisie. Sprzedający nie przyjmuje zapłaty w formie tradycyjnego przelewu bankowego.
5.6. Realizacja dostaw Posiłków przedstawia się następująco:

 

Zaksięgowanie środków w:

Aktywacja

Poniedziałek do godziny 08:00

Środa

Wtorek do godziny 08:00

Czwartek

Środa do godziny 08:00

Piątek

Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00

Poniedziałek

Niedziela do godziny 08:00

Wtorek

 

Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z dniami ustawowo wolnymi, poza świętami wypadającymi w dni powszednie. W przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane do informacji Klienta poprzez wiadomość e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem.


5.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie Zamówienia na podany w Serwisie adres e-mail. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego przez Sprzedającego potwierdzenia Zamówienia pod względem poprawności tj. m.in.: rodzaj Diety, termin dostawy, Adres. Zgłoszenie nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od daty otrzymania tego potwierdzenia. Po upływie tego terminu Klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z poprawnością danych dot. Zamówienia.
5.8. W przypadku nieodpowiedniego przechowywania posiłków przez Klienta, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za efekty diety oraz za przydatność Posiłków do spożycia.

5.9. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z zawartością opakowania przed spożyciem jego zawartości w celu samodzielnego wyeliminowania składników, na które mógłby być uczulony. Sprzedający nie ma możliwości wykluczenia poszczególnych produktów/ grup produktów/ alergenów na życzenie Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uczulenia.
5.10. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie jest naruszone, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania zobowiązany jest powstrzymać się od spożycia posiłku oraz natychmiast powiadomić o tym przypadku Sprzedającego, wysyłając na adres mailowy kontakt@panogorek.pl formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie.

 

6. Przedmiot Zamówienia

6.1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa Posiłków zdefiniowanych w pkt. 1.8 Regulaminu, dostarczanych w ramach pakietów, zestawów oraz w inny sposób, zgodnie z aktualną ofertą Sprzedającego dostępną pod adresem: www.panogorek.pl.
6.2. Każdy Posiłek jest osobno pakowany w atmosferze ochronnej w plastikowe opakowania, metodą zgrzewania termicznego przy pomocy maszyny zgrzewającej. Każdy Posiłek posiada etykietę z nazwą dania, informacją o kolejności spożywania, warunki przechowywania określające zalecana temperaturę oraz datą przydatności do spożycia. Sprzedający nie stosuje dodatkowych oznaczeń na życzenie Klienta w tym oznaczeń personalnych. Posiłki po dostarczeniu, do czasu spożycia, powinny być przechowane z zachowaniem ciągu chłodniczego. Każdy zestaw jest spakowany w torbę nadającą się do recyklingu.
6.3. Sprzedający informuje, iż dane dotyczące wartości odżywczych każdego z Posiłków mogą odbiegać od rzeczywistych w zakresie do 5 (słownie: pięciu) punktów procentowych w skali jednego tygodnia.
6.4. Sprzedający nie przygotowuje diet indywidualnych i eliminacyjnych, w tym wyłączających potencjalne alergeny. Nieprzestrzeganie przez Klienta wszystkich zaleceń związanych z jego stanem zdrowia, alergiami lub innymi okolicznościami może mieć negatywny wpływ na zdrowie Klienta, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
6.5. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o wszelkich chorobach lub uczuleniach, jak również o jakichkolwiek innych okolicznościach mogących mieć wpływ na zdrowie Klienta lub jego samopoczucie, a w szczególności: chorobach istniejących oraz przebytych; nadciśnieniu tętniczym, chorobach serca; chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy; nietolerancji laktozy; a także zażywanych lekach mogących mieć wpływ na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; pozostałych alergiach pokarmowych. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z powyższym zapisem nie jest jednoznaczny z przygotowaniem przez Sprzedającego Produktów dedykowanych osobom borykającym się z jakimikolwiek schorzeniami, chorobami itp.

 

7. Dostawa

7.1. Na Terenie Dostawy Posiłki dostarczane są przez Sprzedającego za pomocą własnych dostawców lub przy wykorzystaniu podmiotów trzecich.
7.2. Koszt dostawy wynosi 8 (słownie: osiem) złotych dziennie. Koszt dowozu liczony jest od adresu dostawy, nie od ilości dostarczonych Diet.
7.3. Skorzystanie ze wspólnego kosztu dowozu kilku Diet pod wskazany adres wymaga złożenia Zamówienia przez jednego Klienta przy założeniu rozpoczęcia i zakończenia okresu Zamówienia w tym samym terminie.
7.4. Dostawa Diet lub innych produktów przeznaczonych na dni od poniedziałku do piątku odbywa się w godzinach nocnych począwszy od dnia poprzedzającego dzień przeznaczenia diety, w godzinach od 17:00 do 07:00.
7.5. Sprzedający zastrzega, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach niezależnych od Spółki możliwym jest realizacja dostawy w godzinach innych niż wskazane w pkt. 7.4 Regulaminu bez podania przyczyny i powstania po stronie Klienta uprawnień do formułowania roszczeń.
7.6. Brak odbioru dostarczonej Diety przez Klienta bądź niemożność jej dostarczenia przez dostawcę pod wskazany adres w przypadku np.: braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.
7.7. Dostawa odbywa się w sposób bezkontaktowy, kierowca pozostawia Posiłki we wskazanym przez Klienta miejscu. Dostawca nie ma obowiązku informowania Klienta o dokonanej dostawie.
7.8. Diety oferowane są w pakietach przeznaczonych na Dni robocze – od poniedziałku do piątku, w związku z powyższym Sprzedający nie ma możliwości dostarczać Diet przeznaczonych na sobotę lub niedzielę. Istnieje możliwość zamówienia Posiłku z przeznaczeniem na jeden dzień wolny (tj. na sobotę), który zostanie dostarczany razem z Dietą piątkową. Tak dostarczona Dieta dodatkowa będzie powielonym zestawem z dnia powszedniego. Informację o chęci skorzystania z takiej opcji należy podać podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Diet wraz z piątkową dostawą z przeznaczeniem na soboty, koszty dowozu zostaną pomniejszone o dni, w których odbędzie się powielona dostawa.
7.9. Sprzedający zastrzega, iż istnieje możliwość braku zrealizowania dostawy Diety z przyczyn niezależnych od Spółki np.: brak możliwości przejazdu z uwagi na stan techniczny drogi, blokadę przejazdu itp. W tego typu sytuacji Sprzedający poinformuje Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.

 

8. Modyfikacje Zamówień

8.1. Klientowi, który posiada aktywne Konto w Panelu Klienta przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego Zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, która umożliwia wstrzymanie dostaw realizowanych w tym samym terminie. Harmonogram wejścia w życie wprowadzonych modyfikacji przedstawia się następująco:

 

Wprowadzenie danych w Serwisie w:

Pierwszy dzień obowiązywania zmiany:

Poniedziałek do godziny 08:00

Środa

Wtorek do godziny 08:00

Czwartek

Środa do godziny 08:00

Piątek

Czwartek, piątek i sobota do godziny 08:00

Poniedziałek

Niedziela do godziny 08:00

Wtorek

 

8.1 Klientowi, który nie posiada aktywnego Konta w Panelu Klienta i złożył Zamówienie poprzez funkcję „Zamów jako Gość” przysługuje uprawnienie do wprowadzenia zmian w zakresie realizowanego Zamówienia, w tym poprzez jego zawieszenie, wyłącznie poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@panogorek.pl, co najmniej na trzy Dni robocze przed dostawą Zamówienia. Oświadczenie w przedmiocie zawieszenia dostawy należy kierować do godziny 18:00, ze wskazaniem daty zawieszenia oraz daty wznowienia dostaw Diety. W przeciwnym wypadku Sprzedający dostarczać będzie Diety zgodnie z dotychczasowym harmonogramem na koszt i ryzyko Klienta.
8.2 Czas trwania pakietu Posiłków zostaje przedłużony o ilość dni zawieszenia. Nie jest wymagane podanie terminu wykorzystania wstrzymanych dni obowiązywania pakietu. W przypadku chęci wznowienia należy przekazać stosowną informację za pośrednictwem Serwisu – dla Klientów posiadających Konto albo za pośrednictwem wiadomości e-mail – dla pozostałych Klientów, wznowienie obowiązywać będzie na zasadach analogicznych z harmonogramem wskazanym w pkt. 8.1 Regulaminu. Okres zawieszenia dostarczania Diety może wynieść maksymalnie 3 (słownie: trzy) miesiące. W razie upływie wskazanego 3-miesięcznego okresu i braku wznowienia dostarczania Diety przez Klienta – Zamówienie uznaje się za anulowane w trybie pkt 8.3 Regulaminu.
8.3 Anulowanie Zamówienia jest możliwe na trzy Dni robocze przed faktycznym rozpoczęciem dostaw Diety. Oświadczenie o anulowaniu przyjmowane będzie w formie udostępnionego formularza zwrotu przesłanego na adres e-mail: kontakt@panogorek.pl. W sytuacji anulowania Zamówienia zgodnie ze zdaniem poprzednim Sprzedającemu przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania Zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
8.4 Zmianę Adresu dostawy, należy zgłosić w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@panogorek.pl do godz. 18:00 w piątek. Nie ma możliwości dokonania jednorazowej zmiany adresu na konkretny dzień. Wszelkie zmiany w adresach dostawy realizowane są na stałe, rozpoczynając od poniedziałku do końca trwania Zamówienia lub cyklicznie na wybrane dni tygodnia. O każdorazowej zmianie Adresu Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego w sposób opisany powyżej.
8.5 Istnieje możliwość zmiany danego rodzaju Diety na dowolną inną Dietę dostępną w ofercie Sprzedającego. Należność za dietę zostanie rozliczona według obowiązującego cennika.
8.6 Klient może w każdym momencie zrezygnować z Zamówienia z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.
8.7 W przypadku rezygnacji z diety po potwierdzeniu jej Aktywacji, Sprzedającemu przysługiwać będzie roszczenie o zwrot wydatków poniesionych w celu należytego wykonania Zamówienia oraz ewentualnych poniesionych szkód.
8.8 Zwrot należności nastąpi jeżeli Sprzedający nie dowozi Diet do wybranej miejscowości. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz zwrotu i odesłać na podany adres e-mail. Zwroty realizowane są w ciągu 10 dni roboczych w formie zbieżnej z formą zapłaty na rzecz Sprzedającego.
8.9 Wszelkie zmiany w zamówieniu są potwierdzane drogą mailową, poprzez podsumowanie dokonanych zmian.
8.10 Jeśli w efekcie zmiany Zamówienia dojdzie do sytuacji, w której:


8.10.1 Klient uiścił na rzecz Sprzedającego wynagrodzenie w kwocie wyższej niż należna (nadpłata) – zwrot odpowiedniej ilości środków pieniężnych nastąpi w sposób określony w pkt. 8.8 Regulaminu;
8.10.2 Klient uiścił na rzecz Sprzedającego wynagrodzenie w kwocie niższej niż należna (niedopłata) – zobowiązany będzie do uregulowania brakującej części wynagrodzenia należnego Sprzedającemu – z zastrzeżeniem rozpoczęcia realizacji zmodyfikowanego Zamówienia dopiero po zaksięgowaniu środków.


8.11 Klientowi przysługuje uprawnienie do dokonywania maksymalnie 2 (słownie: dwóch) zmian w obrębie Zamówienia przypadających na okres 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych realizacji Zamówienia.

 

9. Postępowanie reklamacyjne

9.1 Klientowi przysługuje uprawnienie do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wad lub usterek w zakresie funkcjonowania Serwisu, Panelu Klienta, a także realizacji złożonego Zamówienia, poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie w zakładce „dostępne formularze” albo poprzez skierowanie pisemnej reklamacji na adres siedziby Sprzedającego, sporządzonej według wzorów zamieszczonych w Serwisie w zakładce „dostępne formularze”.
9.2 Prawidłowo wypełnione zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:


9.2.1 dane pozwalające zidentyfikować Klienta (np. firmę, NIP, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz nazwę Banku),
9.2.2 dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
9.2.3 nr transakcji/zamówienia, co do którego zgłoszono reklamację, jeśli taki numer został nadany,
9.2.4 datę dostawy,
9.2.5 opis zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu, Panelu Klienta lub realizacji Zamówienia,
9.2.6 dokumentację fotograficzną ukazującą zgłoszone zastrzeżenia.


9.3 Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 (słownie: czternaście) Dni roboczych od dnia doręczenia do Sprzedającego reklamacji sporządzonej zgodnie z postanowieniami pkt. 9 Regulaminu.
9.4 Wszelkie reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia okoliczności wskazujących na niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy. Konieczne jest załączenie dokumentacji fotograficznej obrazującej zastrzeżenia.

 

10. Promocje

10.1 Promocje przygotowywane przez Sprzedającego nie łączą się.
10.2 Promocje naliczane są od ceny diety i nie uwzględniają kosztów dowozu.
10.3 Kody rabatowe dostępne u osób promujących Sprzedającego są kodami obowiązującymi na pierwsze zamówienie. Rabat naliczany jest od ceny diety.
10.4 Regulaminy odrębnych programów promocyjnych lub konkursów udostępniane będą w Serwisie oraz/lub w mediach społecznościowych prowadzonych dla Sprzedającego przy wprowadzaniu danego programu.

 

11. Odstąpienie od Umowy przez Konsumenta

11.1 Uwzględniając przedmiot Umowy mający charakter przedmiotu świadczenia ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia, a także faktem, iż częścią świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, stosownie do brzmienia przepisów art. 38 pkt 4, 5 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.), Klientowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy jako zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

 

12. Postanowienia dodatkowe

12.1 W celu skorzystania z cennika, oferty, formularza zamówień, regulaminu, dostępnych za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest: urządzenie z dostępem do sieci internetowej oraz przeglądarką internetową (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla) oraz aktywne konto poczty elektronicznej i numer telefonu nieprzypisane wcześniej do innego Klienta Sprzedającego.
12.2 Klient akceptuje okoliczność nagrywania rozmów telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem aparatów telefonicznych Sprzedającego. Rejestracja rozmów służy wyłącznie podwyższaniu kwalifikacji pracowników i współpracowników Sprzedającego, a także rozpatrywaniu reklamacji oraz realizacji zamówień zgodnie z przepisami art. 14 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).